1. Regjistri i programit analitik të projekt-akteve për vitin 2018
 2. Koordinatori për konsultimin publik
 3. Paketa me ndryshime në Kodin Penal_MB – Maj 2019
 4. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”
 5. Projektligji “Për shtetësinë” Raporti i Vlerësimit të Ndikimit, p.ligji “Për Shtetësinë”Relacioni për p.ligjin “Për Shtetësinë”
 6. STRATEGJIA KOMBËTARE PËR QEVERISJEN E MIGRACIONIT DHE PLANI I VEPRIMIT
 7. Projektligj “Për vlerësimin kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe SHÇBA në Ministrinë e Brendshme”
 8. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, të ndryshuar
 9. Projektligj per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin nr. 108/2014 “Per Policine e Shtetit”, i ndryshuar
 10. Tahiri konsultim per masat shtese te sigurise publike
 11. Tahiri pret Guvernatorin e BSH dhe perfaqesues te Bankave
 12. Projektligji “Per organizmin dhe funksionimin e Policise Gjyqesore”
 13. Projektligj “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 157/2013, per masat kunder financimit te terrorizmit”
 14. Projektligj “Per dhenie amnistie”
 15. Projektligji “Per ankandin publik, te ndryshuar”
 16. Projektligji “Per ankandin publik, te ndryshuar”
 17. Projektligji për disa shtesa në ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për Gjendjen Civile”, të ndryshuar
 18. Tryezë konsultimi me tregtarët e shitjes me pakicë të karburanteve
 19. Propozim për ndryshime në Kodin Penal dhe Ligjin Antimafia
 20. Projektligji “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”, i ndryshuar
 21. Projektligji “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”, i ndryshuar
 22. Projektligji “Për sistemin e adresave”
 23. Konsultimi publik per projektligjin per “Komunikimet elektronike”
 24. Selanik: Konsultim për ligjin “Për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit”
 25. Athinë: Konsultim për ligjin “Për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit”
 26. Konsultimi për projektin e “Popullimit” ne Lezhe
 27. Draft-Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (SKZHI)
 28. Projektligji “Komunikimet elektronike” i ndryshuar
 29. Projektligji për ngritjen e Byrosë Kombëtare të Hetimit
 30. Regjistri i programit analitik të projekt-akteve për vitin 2016
 31. Konsultimi për projektligjin “Për sigurinë publike”
 32. Projektligji “Për Sigurinë Publike”
 33. Ligji per Njoftimin dhe Konsultimin Publik
 34. Ligji “Per te drejten e informimit” – nr 119, 2014
 35. Projektligji “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”